Fundacja ŻYCIU TAK – Stanowisko Fundacji ŻYCIU TAK dotyczące rezolucji PE z dnia 11.11.2021. (The position of the ŻYCIU YES Foundation on the resolution of the European Parliament of 11/11/2021)

Stanowisko Fundacji ŻYCIU TAK dotyczące rezolucji PE z dnia 11.11.2021. (The position of the ŻYCIU YES Foundation on the resolution of the European Parliament of 11/11/2021)

17 stycznia 2022 | PS

Logotyp Fundacji ŻYCIU TAK

Fundacja ŻYCIU TAK

 

W czwartek 11 listopada 2021 r. Parlament Europejski przyjął uchwałę „w pierwszą rocznicę realnie wprowadzenia zakazu aborcji w Polsce”. Parlament wezwał polski rząd do „zniesienia zakazu aborcji zagrażającego życiu kobiet”.
W rzeczywistości 22 października 2020 r. polski Trybunał Konstytucyjny orzekł niekonstytucyjnym przepis ustawy z 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach przerywania ciąży. Ustawa dopuściła aborcję w przypadkach, gdy ciąża stanowiła zagrożenie dla życia i zdrowia matki, gdy była wynikiem przestępstwa, a diagnoza prenatalna wskazywała na duże prawdopodobieństwo ciężkiej i nieodwracalnej wady płodu lub nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu płodu.
Ostatni warunek staje się nieważny jako powód aborcji zgodnie z orzeczeniem Trybunału. Zdecydowana większość legalnych aborcji w Polsce była dokonywana na tych podstawach. Całkowita liczba aborcji w Polsce przed uchwałą Trybunału wynosiła nieco ponad 1000 rocznie. W ciągu ostatnich 10 miesięcy około 300 matek dokonało aborcji z powodu zagrożenia życia lub zdrowia.
Parlament Europejski w ostrych słowach poucza Polskę w swojej Rezolucji w sprawach, które według traktatów akcesyjnych miały pozostawać w pełnej kompetencji państw wchodzących w skład Unii Europejskiej. Rezolucja wzywa polski rząd do „szybkiego i pełnego zagwarantowania dostępu do świadczeń aborcyjnych oraz udostępnienia ich wszystkim kobietom i dziewczętom”. Została on przyjęta pewnie nieprzypadkowo w dniu 11 listopada, w dniu uroczyście obchodzonej w Polsce rocznicy odzyskania niepodległości.

Teza o tzw. bezpiecznej aborcji nie jest zgodna z prawdą. Procedura ta nigdy nie jest bezpieczna dla matki a zawsze krańcowo niebezpieczna dla dziecka. Nie leczy chorób nie jest więc procedurą leczniczą. Przyczynia się natomiast do powstania chorób u kobiet, w tym raka, wywołuje u matek zaburzenia depresyjne i lękowe, zwiększa ryzyko samobójstwa, przyczynia się do rozpadu rodzin. Uszkadza wtórnie płodność kobiet i zmniejsza ich dzietność. Utrudnia również poczęcie, donoszenie następnej ciąży i urodzenie zdrowego dziecka. Aborcja łączy się z cierpieniem dzieci, które w procedurze późnej aborcji eugenicznej odczuwają ból, duszą się w drogach rodnych matek. Niemowlęta czasami rodzą się żywe i pozbawione opieki medycznej pozostawiane są na śmierć. Aborcja niszczy wrażliwość sumień lekarzy i położnych powołanych do ratowania życia.

Papież Jan Paweł II pisał do lekarzy w encyklice „Evangelium Vitae (89); „Wasz zawód stał się jeszcze ważniejszy, a Wasza odpowiedzialność jeszcze większa w obecnym kontekście kulturowym i społecznym, w którym nauka i praktyka medyczna tracą z oczu swój nieodłączny wymiar etyczny, a pracownicy służby zdrowia mogą odczuwać silną pokusę, by stać się manipulatorami życia, a nawet agentów śmierci”.

Tymczasem w treści Rezolucji nazywa się postulowane zwiększenie dostępności do aborcji jako wyraz troski o zdrowie polskich kobiet i dzieci. W wielu miejscach jej treść jest niezgodna z prawdą i ogólnie dostępną wiedza medyczną. Oto przykłady:

1. „Odmowa bezpiecznej aborcji może być równoznaczna z torturami lub okrutnym, nieludzkim i poniżającym traktowaniem” (C).
Ale to aborcja jest przyczyną bólu i tortur dziecka duszącego się w drogach rodnych matki a traktowanie dziecka, które przeżyło aborcję jest dla niego nieludzkie i poniżające, kiedy odmawia się nawet ogrzania i opieki paliatywnej. Zabicie własnego dziecka jest dla matek poniżające, jest dla nich nierzadko źródłem cierpień, przyczynia się do większej częstości u nich chorób psychicznych i samobójstw.

2. Bez żadnego uzasadnienia, wbrew logice, powołując się na medialną hipotezę, że „ograniczenie legalnej aborcji hamuje działanie lekarzy” doszukuje się w Rezolucji związku pomiędzy brakiem dostępności aborcji eugenicznej a faktem że w dniu 22 września 2021 r. 30-letnia kobieta ciężarna imieniem Izabela zmarła w wyniku wstrząsu septycznego, ponieważ jej lekarze nie wykonali aborcji ratującej życie” (J) . Ten wniosek podaje nieprawdę, bowiem aborcja ze względu na zagrożenie dla zdrowia i życia matek nie jest w Polsce zakazana. Stanowisko to stanowi kalkę fałszywych propagandowych haseł polskiej agendy proaborcyjnej. Spodziewano się następstw podobnych jak w Irlandii 10 lat temu, gdzie zakończyła się sukcesem operacja zmiany nastawienia społeczeństwa do aborcji na kanwie podobnego przypadku powikłania ciąży – poronienia septycznego. Wszystko wskazuje na to, że w Polsce podobna manipulacja się nie powiedzie.

3. Wyraża się w treści Rezolucji ubolewanie, że „… w ciągu ostatnich 10 miesięcy tylko 300 kobiet uzyskało w polskich szpitalach dostęp do usług aborcyjnych ze względu na zagrożenie dla życia i zdrowia …(O).” Jej autorzy nie podają na jakiej podstawie oceniają, że wyższa była liczba kobiet, których życie lub zdrowie było zagrożone. Wysuwają tezę, że nowe przepisy prawa „.. oraz niewspółmiernie uderza w kobiety oraz w osoby ciężarne niemające środków na sfinansowanie aborcji farmakologicznej lub aborcji za granicą … (O)” . Tylko całkowity brak wiedzy medycznej może usprawiedliwiać tezę, że ciężko chore kobiety w ciąży byłyby zdolne do tzw. turystyki aborcyjnej.

4. „niektórzy lekarze stwarzają dodatkowe przeszkody nieprzewidziane ustawą,
np. wymagają zbędnych badań lekarskich, konsultacji psychologicznych lub
dodatkowych konsultacji ze specjalistami, bądź ograniczają prawa kobiet do badań prenatalnych i informacji…”(P).
Aborcja jest legalna w Polsce w przypadkach, kiedy ciąża stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia matki, kiedy rozpoznano u niej jakąś przewlekła chorobę. Trudno wyobrazić sobie sytuację, kiedy decyzje o aborcji miałaby być podjęta bez konsultacji lekarza specjalisty w danej dziedzinie medycyny. Podjęcie decyzji o aborcji bez badania ultrasonograficznego byłoby również błędem, groziłoby nierozpoznaniem w porę zagrażającej życiu matki ciąży pozamacicznej. Badania prenatalne są w Polsce dostępne bez ograniczeń.

5. Kwestionuje się w Rezolucji prawo lekarzy do klauzuli sumienia podając, że …” osobiste przekonania lekarza dotyczące aborcji nie mogą wpływać na prawo pacjentki do pełnego dostępu do opieki zdrowotnej”…(R). Należy się zgodzić z potrzebą przestrzegania prawa do zdrowia i opieki zdrowotnej wyrażoną w kilku miejscach w Rezolucji (23, 25, 26)> trzeba jednak dodać, że aborcja nie należy do procedur opieki nad zdrowiem i życiem kobiety, przeciwnie brutalnie ingerując w organizm matki temu zdrowiu i życiu zagraża. Papież Franciszek w swoim przemówieniu do lekarzy powiedział: „Kościół apeluje do sumienia, sumienia wszystkich pracowników służby zdrowia, a w szczególności do Was Ginekologów, którzy jesteście wezwani do współpracy w tworzeniu nowego życia ludzkiego”

6. Zupełnie niezgodne ze stanem faktycznym jest stwierdzenie, że „ że dostęp do opieki ginekologicznej w Polsce jest bardzo ograniczony, a w niektórych regionach niemal niemożliwy”(S). Opieka ginekologiczna jest w Polsce powszechnie i łatwo dostępna niezależnie od miejsca zamieszkania. Środki antykoncepcyjne są dostępne bez ograniczeń wbrew informacji zawartej w Rezolucji. Edukacja seksualna w szkołach, której treść oparta jest na badaniach naukowych jest dostępna w formie ścieżki międzyprzedmiotowej „Przygotowanie do Życia w Rodzinie” i wbrew twierdzeniom zawartym w Rezolucji nikt nie zamierza jej zakazać.

7. Treść Rezolucji odnosi się do …” równego traktowania kobiet oraz korzystania przez nie z prawa do decydowania o własnym ciele”… (Y,3). Dziecko przebywające czasowo w macicy matki nie jest integralną częścią jej organizmu ani sztucznym przeszczepem czy protezą. Jest odrębnym człowiekiem mającym swoją godność i zasługującym na prawo do życia.

8. Rezolucja …” przypomina, że faktyczny zakaz aborcji zagraża zdrowiu i życiu kobiet„… (2). Stwierdzenie to nie ma żadnego pokrycia w rzeczywistości Aborcja ze względu na zagrożenie dla zdrowia i życia matek jest w Polsce wykonywana. Natomiast ciąża w sytuacji obecności choroby lub wady nienarodzonego dziecka, która po decyzji Trybunału Konstytucyjnego nie jest obecnie w Polsce dozwolona nie wiąże się z zagrożeniem dla matki. Umieralność okołoporodowa matek w Polsce należy do najniższych.

9. W wielu miejscach (H, J, T,) autorzy Rezolucji powołują się na protesty w Polsce przeciwko stanowisku Trybunału Konstytucyjnego o zakazie aborcji eugenicznej. Nie biorą natomiast pod uwagę faktu, że prawo w Polsce, także dotyczące aborcji jest tworzone przez organy demokratycznego państwa powstałe zgodnie z wolą większości społeczeństwa w wyniku wolnych wyborów.

Fundacja ŻYCIU TAK

On Thursday, 11th of November 2021 European Parliament approved a resolution „on the first anniversary of de facto abortion ban in Poland” . Parliament called on the Polish government to „lift the ban on abortion that threatens women’s lives.”
In fact on 22 October 2020 the Polish Constitutional Tribunal ruled unconstitutional the provision of the 1993 Act on Family Planning, Protection of the Human Foetus and Conditions for Termination of Pregnancy. The Act permitted abortion to take place in cases when pregnancy created the threat for mothers life and health, when resulted from crime and where prenatal diagnosis had indicated a high probability of a severe and irreversible foetal defect or an incurable illness that threatened the foetus’ life.
The last condition become invalid as a reason for abortion according to Tribunal decision. The vast majority of legal abortions in Poland were performed before this decision on the basis of these grounds. The total number of abortions in Poland before the Tribunal resolution was slightly above 1000 per a year. During last 10 months about 300 mothers accessed abortion on the grounds of a threat to life or health.
In its Resolution, the European Parliament calls on Poland in harsh words on matters which, according to the accession treaties, were to remain under the full competence of the states belonging to the European Union. The Resolution calls on the Polish Government to swiftly and fully guarantee access to the provision of abortion services and to make them accessible to all women and girls. It passed, probably not by accident, on November 11, the day of the Polish Independence Day that is solemnly celebrated in Poland.

The claim about the so-called safe abortion is not truthful. This procedure is never safe for a mother and always extremely dangerous for a baby. It does not cure diseases, so it is not a healing procedure. However, it contributes to diseases in women, including cancer, causes depressive and anxiety disorders in mothers, increases the risk of suicide, and contributes to the breakdown of families. It harms the fertility of women and reduces their fertility. It also makes it difficult to conceive, and give birth to a healthy child on term. Abortion is connected with the suffering of children who feel pain during the procedure of late eugenic abortion and suffocate in their mothers’ birth canal. Babies sometimes are born alive and deprived of medical care are left to die. Abortion destroys the sensitivity of consciences of doctors and midwives who are called to save lives.

Pope John Paul II wrote to physicians in the Encyclical „Evangelium Vitae (89); „Your profession has become still more important and your responsibility still greater in today’s cultural and social context, in which science and medical practice are losing perspective of their inherent ethical dimensions and health care professionals can be strongly tempted at times to become manipulators of life, or even agents of death ”.

Meanwhile, the wording of the resolution calls the postulated increase in access to abortion as an expression of concern for the health of Polish women and children. In many places, its content is untrue and inaccurate with generally available medical knowledge.

Here are some examples:

1. „The denial of safe abortion may amount to torture or cruel, inhuman and degrading treatment” (C). However, it is the abortion that causes pain and torture for a child suffocating in the mother’s birth canal, and treatment of a baby that survived the abortion is inhuman and degrading when it is refused even being kept warm and palliative care. Killing own child is humiliating for mothers, it is often a source of suffering for them, it contributes to a greater frequency of mental illness and suicide.

2. Without any justification, against logic, referring to the media hypothesis that„ restrictions on legal abortion causes the chilling effect on doctors” the Resolution attempts to find a connection between the unavailability of eugenic abortion and the fact that „30-year-old pregnant woman named Izabela died of septic shock on 22 September because her doctors did not perform a life – saving abortion”(J). This conclusion is untrue, because abortion on the grounds of the threat to the health and life of mothers is not forbidden in Poland. This position is a cliché of the false propaganda slogans of the Polish pro-abortion agenda. The consequences were expected similar to those in Ireland 10 years ago, where the operation to change the attitude of society to abortion was successfully completed on the basis of a the same pregnancy complication – septic miscarriage. There are all indications that a similar manipulation will fail in Poland.

3. The resolution expresses regret that „…over the last 10 months only 300 women accessed abortion services in Polish hospitals on the grounds of a threat to life and health…(O).” Its authors do not specify on what basis they judge that the number of women whose life or health was at risk was higher. They argue that the new law „…disproportionately affect women and pregnant persons (?) who lack the financial means to fund medical abortion or abortions abroad … (O)”. Only a complete lack of medical knowledge can justify the thesis that seriously ill pregnant women would be capable of the so-called abortion tourism.

4. „In case even when abortion was still legal … “some doctors create additional non – statutory obstacles such as unnecessary medical examinations, psychological consultations or additional consultation with experts, or limit women rights to prenatal tests and information…”(R).Abortion is permitted in Poland in cases where pregnancy poses a threat to the health or life of the mother, when she has been diagnosed with a chronic disease. It is difficult to imagine a situation where the decision about an abortion would be made without consulting a doctor specializing in a given field of medicine. Issuing a decision to perform abortion without ultrasound examination would also be a mistake, of not recognized in time it would risk the life-threatening ectopic pregnancy. Prenatal tests are available in Poland without restrictions.

5. In the Resolution, the right of doctors to the conscience clause is questioned, stating that … „individual personal beliefs concerning abortion are not allowed to interfere with patient’s right to full access to healthcare” … (R). One should agree with the need to respect the right to health and healthcare expressed in several places in the Resolution (23, 25, 26), it should be added, however, that abortion does not belong to the procedures of caring for the health and life of a woman, on the contrary it brutally interferes with the mother’s organism. endangers health and life. Pope Francis addressing physicians said: „The Church appeals to the conscience, the conscience of all health professionals and volunteers, and in particular way to you Gynecologicst, who are called to collaborate in the creation of new human lives”

6. The statement that „access to gynaecological care in Poland is highly restricted and in some regions almost impossible” (S) is completely inconsistent with the facts. Gynecological care in Poland is widely and easily available, regardless of the place of residence. Contrary to the information contained in the Resolution, contraceptives are freely available. Sex education in schools, the content of which is based on scientific research, is available in the form of the cross-curricular path „Preparation for Family Life” and, contrary to the claims contained in the Resolution, no one intends to prohibit it.

7. It is not true that in Poland „… this mechanism denying medical care based on personal beliefs also hinders access to prenatal screening, which is not only the violation of the right to information on the condition of the foetus, but also obstructs successful treatment either during pregnancy or immediately afterwards ”… (15). It is scary that such deceptive information appears in the resolution of a major institution such as the European Parliament. There are no barriers to accessing prenatal testing in Poland . They are made free of charge in accordance with international standards. Finally, the Tribunal’s decision created a complete basis for prenatal diagnosis aimed at pre- or postnatal diagnosis and treatment of diseases or defects as it is done among adult patients. Before, this diagnostics was a net that catches sick children for abortion. It is commonly known that the situation that arose after the Tribunal’s ruling is conducive to the development of maternal-fetal medicine and neonatology, along with neonatal surgery.

8. The text of the Resolution refers to… ”equality for women and their right to make decisions about their own bodies”… (Y, 3). A child staying temporarily in the mother’s womb is not an integral part of her body, nor is it an artificial transplant or prosthesis. It is a separate human being who has its own dignity and deserves the right to life.

9. The Resolution… ”reiterates that de facto abortion ban is putting women health and lives at risk“… (2). This statement has no validity whatsoever. Abortion is performed in Poland due to the threat to the health and life of mothers. On the other hand, pregnancy in the presence of an illness or defect of an unborn child, which is currently not allowed in Poland following the decision of the Constitutional Tribunal, does not pose a threat to the mother. Maternal mortality in Poland is one of the lowest.

10. In many places (H, J, T,) the authors of the Resolution refer to the protests in Poland against the position of the Constitutional Tribunal on the prohibition of eugenic abortion. However, they do not take into account the fact that the law in Poland, including abortion law, is created by organs of a democratic state established in accordance with the will of the majority of society as a result of free elections.

The goals of ŻYCIU TAK (YES TO LIFE) Foundation include the broadly understood protection and promotion of health, in particular the protection of life and its dignity from conception to natural death.

We want to act in the field of promoting freedom and inalienable human rights as well as civil liberties by protecting the rights of children and counteracting social marginalization of people and families. In our activity, we support educational, cultural, scientific and social activities. In our endeavors, we try to support the integration of various communities dealing with the protection of human life.

Kontakt

Fundacja ŻYCIU TAK
im. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

ul. Karmelicka 14
35-317 Rzeszów
[email protected]
KRS: 0000780649 / NIP: 8133810452 / REGON: 383065758