Fundacja ŻYCIU TAK – Statut Fundacji

Statut Fundacji

STATUT
Fundacji ŻYCIU TAK im. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Fundacja pod nazwą Fundacja ŻYCIU TAK im. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Bogdana Chazana, Jacka Kotulę, Bogdana Romaniuka zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Krzysztofa Biernackiego w Kancelarii Notarialnej Marcin Mierzwa, Krzysztof Biernacki Notariusze spółka cywilna w Warszawie, al. Komisji Edukacji Narodowej 36A lok U 11 02-797 Warszawa, w dniu 28 marca 2018 roku działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

§2

1. Fundacja ma osobowość prawną,

2. Siedzibą Fundacji jest Rzeszów,

3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§3

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej,

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§4

Fundacja posługuje się pieczęcią z nazwą Fundacji.

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§ 6

Nadzór nad działalnością fundacji sprawuje Minister ds. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 7

1. Celem Fundacji jest:

1) działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w szczególności ochrony życia i godności człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci w duchu chrześcijańskiej filozofii i etyki,
2) działalność w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
 3) ochrona praw dziecka do rodziny w tym zwłaszcza od poczęcia, urodzenia się i wzrastania w rodzinie,
 4) niesienie pomocy charytatywnej,
5) przeciwdziałanie marginalizacji społecznej człowieka i rodziny oraz innym patologiom społecznym dotyczącym człowieka i rodziny,
6) wspieranie działalności edukacyjnej, kulturalnej, społecznej oraz badań naukowych,
7) rozwijanie kontaktów naukowych, kulturalnych, politycznych i społecznych pomiędzy przedstawicielami różnych krajów, społeczności,
8) wspomaganie i organizowanie różnych środowisk zajmujących się ochroną ludzkiego życia w celu integracji ich wiedzy i praktyki.

§ 8

1. Fundacja realizuje swoje cele:

1) w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w szczególności ochrony życia i godności człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci poprzez:

a) sponsorów,
b) pomoc w pozyskiwaniu funduszy lub pozyskaniu sponsora na określony cel pomocy,
c) pomoc prawną w przypadkach tego wymagających,
d) współpracę z ośrodkami pomocy społecznej,
e) organizację konferencji, sympozjów, wystaw oraz projekcję i produkcję filmów,
f) współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi zajmującymi się podobną tematyką,
g) sporządzanie opinii i ekspertyz,
h) organizowanie pochówków dzieci nienarodzonych i dbanie o ich pamięć.

2. W zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich:

1) organizowanie spotkań i uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych

3. W zakresie działalności edukacyjnej poprzez:

1) prowadzenie badań oraz upowszechnianie wiedzy o ochronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci,
2) zaangażowanie w programy stypendialne i szkoleniowe dla młodzieży szkolnej i akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin,
3) prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej, w tym kampanii reklamowych, promocyjnych przy użyciu środków masowego przekazu oraz wszelkich innych metod propagowania wiedzy na  temat ochrony od poczęcia do naturalnej śmierci,
4) współpracę ze szkołami, uczelniami i innymi instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność edukacyjną.

4. Poprzez członkostwo w organizacjach o celach statutowych zbieżnych z celami Fundacji.

5. Poprzez współpracę z władzami samorządowymi i rządowymi oraz polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

§9

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

 

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§10

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 300 (słownie: trzysta złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania,

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§11

1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

1) darowizn, spadków, zapisów,
2) dotacji i subwencji oraz grantów,
3) dochodów ze zbiórek, aukcji i imprez publicznych oraz prywatnych,
4) dochodów z majątku Fundacji,
5) odsetek bankowych,
6) fundusz założycielski,
7) dochodów z działalności prowadzonej przez Fundację,
8) odpłatnej działalności statutowej.

§12

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów,

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenie wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji,

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 

WŁADZE FUNDACJI

§13

Organami Fundacji są:

1. Zarząd Fundacji,
2. Rada Programowa Fundacji.

§14

Pierwszy Zarząd powoływany jest przez Fundatorów. Nowych członków Zarządu, na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub w celu rozszerzenia składu Zarządu, powołują i odwołują Fundatorzy.

§15

1. W skład Zarządu Fundacji wchodzi od trzech do siedmiu osób,

2. Każdy z Fundatorów może być członkiem Zarządu Fundacji i może być wybrany na prezesa,

3. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa Zarządu, wiceprezesów Zarządu, skarbnika oraz sekretarza Zarządu,

4. Członek Zarządu Fundacji może zostać odwołany przy czym członek zarządu, który jest jednocześnie Fundatorem, podlega odwołaniu jeżeli za odwołaniem głosowało 2/3 głosów fundatorów. Członkowstwo w zarządzie ustaje w wypadku pisemnej rezygnacji z członkowstwa lub śmierci członka zarządu,

5. Zarząd powołany jest na czas nieokreślony,

6. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie, bądź są zatrudnieni w Fundacji. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu zatrudnionych w fundacji określają fundatorzy,

7. Prezes Zarządu zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu, a w razie jego nieobecności z jego upoważnienia, czyni to wiceprezes.

§16

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych, rzetelne prowadzenie ksiąg i dokumentacji oraz wyniki działalności finansowej,

2. Zarząd odpowiada za propagowanie celów, dla których powstała Fundacja, a także reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

3. Do Zarządu należy inicjowanie kierunków działalności Fundacji,

4. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały w sprawie bieżących planów działalności Fundacji oraz wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Fundacją,

5. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych statutem,

6. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów członków obecnych przy obecności połowy składu osobowego Zarządu, w tym prezesa Zarządu Fundacji, z zachowaniem § 15 ust 7,

7. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i przewodniczy im, jego głos w wypadku równej liczby głosów posiedzeniu Zarządu jest decydujący, z zachowaniem § 15 ust 7,

8. Zarząd odbywa posiedzenia nie rzadziej niż dwa razy w roku.

§17

1. Do kompetencji Zarządu należy także podejmowanie uchwał o nabyciu lub zbyciu nieruchomości, połączeniu się Fundacji z inną fundacją, zmiany celów lub statutu fundacji przy czym wymagają uprzedniej zgody fundatorów,

2. Uchwały podejmowane w zakresie objętym § 17 ust. 1, do swej ważności wymagają akceptacji 2/3 głosów pełnego składu Zarządu.

§18

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa dwóch członków Zarządu, w tym prezes Zarządu lub wiceprezes Zarządu. Na podstawie specjalnego upoważnienia, oświadczenie woli może składać jeden członek Zarządu i osoba upoważniona przez Zarząd w granicach swego umocowania.

§19

Szczegółowy sposób pracy Zarządu określi Regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.

§20

1. Rada Programowa Fundacji składa się z przynajmniej trzech osób w tym z Przewodniczącego Rady Programowej. Członków Rady Programowej Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy,

2. Członkami Rady Programowej Fundacji mogą być osoby fizyczne oraz przedstawiciele osób prawnych, które wspierają Fundację organizacyjnie, merytorycznie, bądź rzeczowo,

3. Członkowstwo w Radzie Programowej Fundacji wygasa w przypadku śmierci osoby fizycznej, ogłoszenia upadłości lub likwidacji osoby prawnej, złożenia rezygnacji, bądź odwołania.

§21

1. Rada Programowa Fundacji jest organem opiniodawczo-doradczym Fundacji,

2. Rada Programowa Fundacji propaguje cele, dla osiągnięcia których Fundacja została utworzona. W szczególności do kompetencji Rady Programowej Fundacji należy:

1) promocja dzieła Fundacji,
2) omawianie społecznych i kulturowych uwarunkowań dzieł prowadzonych przez Fundację,
3) przedstawianie Zarządowi Fundacji opinii o przedmiocie priorytetów w bieżącej działalności Fundacji,
4) proponowanie zmian statutu Fundacji.

§22

1. Posiedzenie Rady Programowej Fundacji odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w roku,

2. Posiedzenia Rady Programowej Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Programowej lub Zarząd Fundacji,

3. Rada Programowa Fundacji podejmuje decyzje o formie uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady Programowej Fundacji. W wypadku równej liczby głosów przeważa głos prowadzącego obrady.

§23

Członkowie Rady Programowej mogą uczestniczyć we wszystkich akcjach, imprezach i przedsięwzięciach organizowanych przez Fundację lub z jej udziałem.

§24

Szczegółowy sposób pracy Rady Programowej określi Regulamin Rady Programowej uchwalony przez Zarząd Fundacji.

§25

1. Obsługa techniczna i prawna Fundacji może być wykonywana przez Biuro Fundacji, które jest podporządkowane prezesowi Zarządu,

2. Zarząd Fundacji tworzy i określa zasady działania Biura.

 

ŁĄCZENIE SIĘ FUNDACJI, ZMIANA CELÓW LUB STATUTU

§26

1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach, na warunkach określonych umową obu fundacji,

2. W imieniu Fundacji, za zgodą Fundatorów, umowę zawiera Zarząd Fundacji.

§27

Wnioski w sprawie zmiany celów lub statutu Fundacji, zgłaszane przez członków Zarządu lub Radę Programową, wymagają uchwały Zarządu Fundacji oraz zachowania formy przewidzianej w ustawie o fundacjach.

§28

1. Decyzje o rozwiązaniu Fundacji podejmują Fundatorzy, z zachowaniem postanowień ustawy o fundacjach,

2. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Zarząd Fundacji,

3. Zarząd Fundacji, na wniosek likwidatora, powołuje osoby do dokonania poszczególnych czynności likwidacyjnych, o ile zachodzi taka potrzeba,

4. Majątek Fundacji, po zakończeniu likwidacji, przeznaczony będzie na cele wskazane przez Fundatorów.

 

Niniejszy Statut, na dowód uzgodnienia jego treści podpisują wszyscy Fundatorzy:

  1. Bogdan Chazan,
  2. Jacek Kotula,
  3. Bogdan Romaniuk

Rzeszów, dnia 8 lutego 2019 roku

Kontakt

Fundacja ŻYCIU TAK
im. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

ul. Karmelicka 14
35-317 Rzeszów
[email protected]
KRS: 0000780649 / NIP: 8133810452 / REGON: 383065758